Dane telemetryczne APRS mogą być wysyłane w polu informacji protokołu AX.25. Dane mogą zawierać pięć wartości analogowych (wyrażonych w trzycyfrowych liczbach dziesiętnych w zakresie od 000 do 255) i osiem wartości binarnych (wyrażonych w jednocyfrowych stanach 1 lub 0). Rodzaj poszczególnych wartości formatu telemetrycznego nie jest z góry określony. Ich parametry zostają zdefiniowane przez użytkownika APRS.

Identyfikatorem danych telemetrycznych APRS jest litera 'T'. Po identyfikatorze następuje kolejna liczba raportu wyrażona trzema znakami, zwykle trzema cyframi, albo litery 'MIC' (w przypadku 'MIC' nie musi być przecinka). Następnie wartości analogowe, a za nimi wartości binarne. Na końcu może być zamieszczony komentarz.

Taki format danych telemetrycznych jest używany m.in. przez Kantronics KPC3+ oraz APRS Micro Interface Module (MIM). Według założeń, otrzymywane dane mogą zostać zinterpretowane w jakikolwiek sposób. Jednakże w praktyce, użytkownik APRS może zdefiniować w dowolnym czasie poszczególne parametry współczynnikami wartości analogowych, oraz opisami stanów binarnych. Zdefiniowanie odbywa się za pomocą wysyłanych wiadomości APRS. Pozostałe stacje odbierające te wiadomości będą znały sposób interpretacji danych.

W celu określenia danych telemetrycznych wysyłane są cztery wiadomości:

Adresatem wiadomości jest znak wywoławczy stacji wysyłającej dane telemetryczne. Np. N0QBF wypuszcza balon ze znakiem N0QBF-11, wówczas cztery wiadomości są adresowane do N0QBF-11.

Wiadomości mogą być skrócone do dowolnego kanału.

 

PARM. Wiadomość nazwy parametru zawiera nazwy (N) w połączeniu z pięcioma kanałami analogowymi (A1, A2, A3, A4, A5)  i ośmioma kanałami binarnymi (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8). Max. ilość bitów dla nazwy każdego kanału jest różna.

 

UNIT. Wiadomość jednostek / opisu określa jednostki (U) wartości analogowych i opis (L) dla kanałów binarnych.

 

EQNS. Wiadomość współczynników zawiera trzy elementy (a, b, c) dla każdego spośród pięciu kanałów analogowych.

W celu odtworzenia pierwotnej wartości, przesyłanej z pomocą kanału analogowego, współczynniki są użyte według następującego wzoru:

 a x v2   +   b x v   +   c   =   wartość

                        gdzie v jest telemetryczną wartością analogową (000 do 255), natomiast a, b, c współczynnikami zawartymi w wiadomości EQNS.

Np. kanał analogowy A1 w powyższym przykładowym beaconie dotyczy napięcia baterii, mierzonych z dokładnością do setnych części Volta. Przesyłany w telemetrii kanał A1 wynosi v = 199. Współczynniki wynoszą: a = 0   b = 5,2   c = 0. Napięcie baterii powinno być skalkulowane jako:

0 x 1992   +   5,2 x 199   +   0   =   napięcie

=  1034,8  setnych Volta

≈  10,35 Volta

 

BITS. Wiadomość znaczenia bitów / nazwy układu zawiera dwa rodzaje informacji:

W powyższej przykładowej wiadomości, jeśli kanał binarny B1 wynosi 1, to oznacza, że aparat fotograficzny wykonał zdjęcie (Camra - Click). Jeśli kanał B2 wynosi 0, spadochron został otwarty (Chut - OPEN) itd.


 

SR3DGT

Aktualnie już nie jedyną, ale pierwszą w SP stacją APRS wysyłającą w sposób regularny dane telemetryczne w wyżej opisanej postaci jest digi SR3DGT. Digi korzysta z niekonwencjonalnych źródeł zasilania w energię elektryczną w postaci baterii słonecznej. Raporty telemetryczne wysyłane w odstępach półgodzinnych (obecnie testowo co 10 minut), przekazują informację o wartości napięcia na akumulatorze, który jest doładowywany przez baterię słoneczną, prądzie ładowania i temperaturze wewnątrz TNC. Wykorzystane są do tego celu kanały analogowe A1, A2 i A4. Jeden z kanałów wykorzystany jest dla systemu zabezpieczeń na wieży, ale ta informacja nie podlega publikacji.

A1

Poziom wartości analogowej został tak dobrany na dzielniku napięcia, aby można z łatwością, bez skomplikowanych przeliczników odczytać aktualną wartość napięcia baterii na podstawie przychodzącej ramki z raportem telemetrycznym. Wystarczy postawić przecinek przed ostatnią cyfrą kanału A1. Natomiast w przypadku automatycznej interpretacji z pomocą wiadomości EQNS. dla kanału A1 użyty zostaje tylko współczynnik b=0,1. Zatem, jeśli wartość A1=118, daje to wynik 11,8 V na baterii.

A2

Wartość analogowa A2 została tak wykalibrowana, aby wykorzystać możliwie całą skalę (0-255) i w ten sposób zwiększyć precyzje raportów, ale jednocześnie dać łatwość w przeliczaniu pamięciowym. Dotyczy ona prądu ładowania. A2=250 to jest prąd 5A, czyli należy zastosować współczynnik b=0,02

A4

Wartość analogowa A4 przekazuje informacje z czujnika temperatury umieszczonego wewnątrz TNC. Uzyskanie wartości temperatury wymaga zastosowania współczynników b=0,3414 i c=-19,71. Obliczona wartość wyrażona jest w ºC.

Np. raport wygląda następująco: T#565,114,037,001,057,002,00000000

T - identyfikator raportu telemetrycznego

#565 - kolejny numer raportu (po dojściu do 999, zaczyna liczenie od 000)

114 - A1, pod którym kryje się wartość napięcia, w tym przypadku 11,4 V

037 - A2, pod którym sie kryje natężenie prądu, w tym przypadku 0,74 A

001 - A3 przygotowane wejście napięciowe dla przyszłych zastosowań

057 - A4, pod którym się kryje temperatura, w tym przypadku ≈ -0,3ºC

Wiadomości konfiguracyjne, które podają sposób interpretacji danych telemetrycznych, zostały zaadresowane na SR3DGT i wysłane z następującym tekstem:

PARM.Bateria,Prad,U,Temp
UNIT.Volt,Amper,Volt,C

EQNS.0,0.1,0,0,0.02,0,0,0.1,0,0,0.3414,-19.71

Należy pamiętać, że APRS posługuje się standardami amerykańskimi, w tym przypadku ułamki dziesiętne zawierają kropkę po całych liczbach, podczas gdy w Europie stawiany jest w tym miejscu przecinek (jedna dziesiąta zapisywana jest jako 0.1).

Wiadomości interpretujące dotyczą tylko czterech pierwszych kanałów analogowych, więc informacje o ostatnim kanale nie są zawarte.

UI-View

Dzięki takim wiadomościom program UI-View automatycznie skonfiguruje sposób interpretacji danych telemetrycznych od stacji, na którą były adresowane wiadomości (pod warunkiem, że okienko 'Allow automatic update' jest zaznaczone, inaczej przychodzące wiadomości nie będą zmieniały naszego sposobu interpretacji danych):

Po takiej konfiguracji interpretacyjnej okno z historią raportów staje się dla nas dość przejrzyste:

Sposób interpretacji danych telemetrycznych może być również wpisany manualnie w programie UI-View.

 

FindU

Z pomocą bazy FindU możemy odtworzyć dane telemetryczne. Poniższy wykres daje nam wykres bieżących wartości napięcia akumulatora na Gontyńcu:

Dział Baza Danych zawiera również opcję wyrysowania żądanego parametru telemetrycznego z uwzględnieniem współczynników i opisaniem wykresu.

Lista stacji APRS, których dane telemetryczne znalazły się w APRS-IS w ostatnich 24 godzinach.